ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

 
     
A-BAŞVURU ŞARTLARI
1. Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında (yüksekokuldan yüksekokula)Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
3. Yatay geçiş için öğrencinin; 

a) Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.
b) Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.

c) Disiplin cezası almamış olmak.

4. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi; 
a) Ön lisans programlarına yatay geçiş için başvuran ve sınavsız geçiş ile gelen öğrencilerin Yatay Geçiş Puanları; Lise Diploma Notunun 100’lü sisteme dönüştürülmüş şeklinin %50’si ile Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 100’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %50’si toplanarak elde edilir. 
b) Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday yatay geçiş puanına göre sıralanır. Aynı usulle asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenip ilan edilir.


5. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

B-İSTENEN BELGELER

1. Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçesi.
2. Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi)
3. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
4. ÖSYS Sonuç Belgesi. 
5. Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin onaylı içerikleri.

C-YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Birinci öğretim diploma programlarından birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir
2. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, İkinci Öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
3. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılacaktır. 

Copyright © 2011 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.