ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

STAJ UYGULAMA İLKELERİ

 

Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde, her biri 24 işgünü olmak üzere ilki 4. yarıyıldan sonra, 2.’si 6. yarıyıldan sonra olmak üzere 2 ayrı dönemde yapılan toplam 48 günlük zorunlu yaz stajı uygulaması mevcuttur. Harita Mühendisliği Bölümü staj uygulama ilkeleri, Mühendislik Fakültesi staj esaslarını temel almaktadır. Konuyla ilgili Mühendislik Fakültesinin duyuruları takip edilmelidir.

1.        Stajın Amacı:

Harita Mühendisliği öğrencilerinin staj yapmasında çeşitli kazanımlar hedeflenmektedir. Aşağıda maddeler halinde verilen bu amaçlar öğrencilerimizin daha mezun olmadan iş ortamını tanımalarına, meslekleriyle ilgili gerçek hayat projelerinin hayata geçirilmesi sürecine dâhil olmalarına imkân sunarak kendilerine uygun hedefler çizmelerine ve bu hedefler doğrultusunda adım atmalarına olanak sağlayacaktır.

 1.      Öğrencinin iş ortamını tanıması ve iş hayatına hazırlanması.

2.      Öğrencinin, üniversitede edindiği teorik bilgiyi pratiğe çevirmesi.

3.      Harita Mühendisinin dâhil olduğu projelerin hayata geçirilme aşamalarının öğrenci tarafından yerinde görülmesi, incelenmesi ve mümkünse öğrencinin aktif olarak projeye dahil olması.

4.      Öğrencinin iş ortamında iletişim ve kendini doğru bir şekilde ifade edebilme yeteneği kazanması.

5.      Öğrencinin gerçekleştirdiği teknik bir projeyi doğru bir şekilde açıklayıp raporlayabilmesi.

6.      Öğrencinin okulda verilen derslerde yer almayan, farklı teknoloji ve çalışma alanlarında kendini yetiştirmesi. 

Stajın öğrenciye amaçlanan şekilde kazanım sağlaması için öğrenciden beklenen, kendisine gerek teknik gerekse sosyal anlamda katkı sağlayabilecek uygun bir staj  yeri bulmasıdır. Öğrencinin staj yaptığı yerde üzerinde çalıştığı bir projeyi başarıyla tamamlaması, bu projeyi uygun şekilde ve formatta staj raporuna işlemesi gerekmektedir.

2.        Stajda Yer Seçimi:

Staj yeri bulma zorunluluğu öğrenciye aittir. Ancak ilgili bölüm tarafından öğrenciye staj yeri önerilebilir. Öğrencinin staj yerini kendisi bulması halinde staj yerinin uygun olup olmadığına Komisyon karar verir.

 Staj yeri seçiminde aşağıdaki önemli hususlar dikkate alınmalıdır. 

1.      Staj yeri bir harita mühendisinin çalışabileceği alanların birinde faaliyet gösteriyor olmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, mesleki yazılım, donanım ve uygulama alanlarında projeler geliştiren özel şirketler, gibi çeşitli alternatifler staj yeri olarak değerlendirilebilir.

2.      Staj yeri, gerçekleştirilen projelere stajyerin aktif katılımını hoş gören veya en azından öğrencinin projenin gelişimini takip edebilecek şekilde teknik altyapısını öğrenmesine uygun ortam sağlayan bir bakış açısına sahip olmalıdır.

3.       Tüm stajlar aynı işyerinde tamamlanamaz.

4.      Staj yeri yurt içi ve/veya yurt dışında faaliyet gösteriyor olabilir.

5.      Staj yapılacak işyerinde Harita Mühendisliği veya staj komisyonunun uygun göreceği diğer bir mühendislik diplomasına sahip en az bir mühendis bulunmalıdır.

6.      Sektörde öncü firmaların düzenlemiş oldukları eğitim ve workshop içeren yaz okulu programlarına kabul alarak katılan öğrencilerin bu çalışmaları Staj Komisyonu’nun ‘Uygundur’ kararı ile staj olarak kabul edilebilir.

 3.         Staj Süreleri ve dönemleri:

Staj süreleri ve dönemleri ile ilgili Mühendislik Fakültesi Staj esaslarının 8. Maddesi aşağıda belirtilmiştir: 

(a) Mühendislik Fakültesi öğrencisi, ilgili mühendislik programından mezun olabilmesi için eğitim-öğretimi süresince her biri 24 (yirmidört) işgününden oluşan iki staj yapmakla yükümlüdür.

(b) Stajlar eğitim-öğretim dönemlerini kapsayan süreler dışında güz ve bahar yılsonu sınavlarını takip eden zaman dilimlerinde (yaz dönemi ve dönem arası ), Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Zorunlu durumlarda Staj Komisyon onayı ile eğitim-öğretim döneminin ilk haftası staj süresine dâhil edilebilir. (eğitim-öğretim döneminin ilk haftası haftasında staja devam eden öğrenci devamsızlık hakkını kullanmış kabul edilir)

(c) Devam zorunluluğu olmayan beklemeli öğrenciler veya erken dönemde derslerini ve kredilerini tamamlayan öğrenciler, Bölüm Staj Komisyonunun onayıyla eğitim-öğretim dönemlerinde de stajlarını yapabilir.

(d) İkinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler, yaz dönemi ve dönem arasına ilaveten stajlarını eğitim- öğretim dönemlerinde (arasınav tarih aralıkları dışında) Dekanlık tarafından ilan edilen tarihler arasında yapabilir.

(e) Stajların bölünmeden kesintisiz yapılması esas olup, Bölüm Staj Komisyonunun zorunlu hallerde uygun görmesi ve onaylaması durumunda, staj dönemleri 12 günden az olmamak üzere ikiye bölünebilir.

(f) Yaz okulunda ders alan öğrenci yaz okulu süresince staj yapamaz.

(g) Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde staj yapılamaz.

(h) Birinci devre stajı yapılmadan ikinci devre stajı yapılamaz. Staja hangi yarıyıldan sonra başlanacağı ve aynı dönem içinde bir ve ikinci stajın yapılıp yapılmayacağı Bölüm Staj Uygulama İlkeleri ile belirlenir. 

 Bu esaslara ilave olarak bölümümüzde: 

1.      Stajlar 4. yarıyıldan sonra yapılacaktır.

2.      Aynı dönemde iki staj yapmak ancak 6. yarıyıldan sonra mümkündür.

3.      Stajlar Mühendislik Fakültesi tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacaktır. Bu tarihler Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından ilan edilmektedir.

4.      Eğitim öğretim dönemi içinde staj yapılabilmesi staj komisyonunun uygun görmesi ile mümkündür. 

5.   Bölümümüzde stajların bölünmeden kesintisiz yapılması esas olup, Bölüm Staj Komisyonunun zorunlu hallerde uygun görmesi ve onaylaması durumunda, staj dönemleri 12 günden az olmamak üzere ikiye bölünebilir.

6.   İkinci öğretim öğrencilerinin dönem içinde yaptıkları stajları ara sınav ya da final sınavları ile çakışmamalıdır ve öğrencinin ders programında saat 17:00'dan önce devam zorunluluğu olan dersi bulunmamalıdır.

4.        Staj Konuları:

Harita Mühendisliği Bölümünde çalışma alanlarının genişliğinden dolayı staj konuları sınıflandırılmamaktadır. Staj komisyonun iş yeri bilgi formunda belirtilen çalışma konularını uygun görmesi yeterli kabul edilmektedir. Farklı dönemlerde yapılan staj çalışma konuları benzer ve birbirinin devamı olamaz.  

Staj konusu ne olursa olsun öğrencilerimizden staj yaptıkları iş yerinin faaliyet alanına, staj konusuna ve staj süresine uygun bir projeyi başarıyla tamamlamaları beklenmektedir. 

Stajda, staj süresi içerisinde gerçekleştirilebilecek düzeyde uygulamaya dayalı projeler yer almalıdır. Staj raporları hazırlanırken, konu anlatımlarına ve mevcut teknolojilerin teorilerine değinilmelidir. Staj raporu dahil olunan projeye ve yapılan çalışmaya dair detayları içermelidir.

5.         Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler:

Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin daha önceden yapmış oldukları stajlar bir bütün olarak değerlendirilir, en fazla 24 iş günü olarak kabul edilir. Değerlendirmede staj konusu uygunluğu ve staj içeriği esastır. Kabul işlemleri için öğrenciler, daha önceden yaptıkları stajlara ilişkin belgeleri tamamlamalıdır. Bu belgeler aşağıda verilmektedir.

 - Mezun oldukları okuldan alınan staj kabul belgesi,

- Staj içeriği kabul belgesinde belirtilmemişse staj yapılan işyerinden alınan staj içeriğini belirtir yazı ve/veya ilgili staj defteri/raporu.

 Dilekçelere eklenen bu belgeler, staj raporu teslim döneminde bölüm başkanlığına teslim edilmelidir.

6.         Çift Anadal, Yandal yapan öğrenciler:

Çift anadal ve yandal yapan öğrencilerin stajlarıyla ilgili işlemler Harita Mühendisliği bölümü çift anadal, yandal eğitim planı’nda verildiği şekilde gerçekleştirilmektedir.

Mevcut durumda çift anadal programında kayıtlı tüm mühendislik bölümleri öğrencileri için staj ilkelerine uygun olarak 2 adet 24’er günlük staj zorunluluğu bulunmaktadır. Yandal programındaki öğrenciler için staj zorunluluğu yoktur.

7.        Staj Öncesi Yapılacak İşlemler:

7.1. Staj Başvurusu için Gerekli Belgeler

 1- Staj Başvuru Formu: Staj yapacak öğrencinin, staj yapacağı kuruma yaptığı resmi başvuru formudur. Bu belgenin, öğrenci kendisine ait kısmı doldurup imzaladıktan sonra, staj yapılacak kurumca onaylanması gereklidir. İlgili Belgeye ulaşmak için gerekli link: http://harita.erciyes.edu.tr/sayfa/79/staj-ile-ilgili-belgeler.html
 
 2- İşyeri Staj Bilgi Formu: Staj yapılacak kurumun yaptığı işlerin listesini gösteren formdur. Staj yapılacak kurum tarafından liste doldurulur ve onaylanır. İlgili Belgeye ulaşmak için gerekli link: http://harita.erciyes.edu.tr/sayfa/79/staj-ile-ilgili-belgeler.html
 
 3- Öbisis Başvurusu: Staj yapılacak kurumun onayı alındıktan sonra öğrenci obisis.erciyes.edu.tr adresi, staj sekmesi üzerinden staj ile ilgili bilgileri doldurur. Site tarafından otomatik oluşturulan .pdf uzantılı dosyanın çıktısını alarak imzalar. (NOT: Başvuru yapıldıktan sonra site üzerinden çıktı alınmakta sorun yaşanması durumunda, sayfa yenilemek sorunu çözmektedir.)
 
 4- İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası: Staj yapacak her öğrencinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması zorunludur. Bu eğitimi tamamlayanlara "İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası" verilir. Bu eğitim Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM)'den veya bu eğitimi vermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan alınabilir. ERSEM haricindeki kurum ve kuruluşlardan bu eğitimi ve sertifikayı alan öğrencilerin bu kurumun yetkisini gösteren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylı sertifikalarının fotokopisini de başvuru belgelerine eklemesi zorunludur.

7.2. Staj Komisyonu Danışmanına Müracaat:

 Staj yapacak öğrenci yukarıda belirtilen belgeleri bölüm staj komisyonuna müracaat ederek onaylatır ve belgelerini bölüm sekreterliğine teslim eder.

7.3. Öğrenci İşleri Bürosuna Müracaat:

 Staj komisyonunca, staj yeri uygun görülen öğrenciler “Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na müracaat ederler.

7.4. Sicil Fişi:

Öğrenci işleri bürosundan “kapalı zarf” içerisinde alınan sicil fişi zarf açılmadan, staja başlandığında işyeri yetkilisine teslim edilir. Staj sonunda ise kapalı zarf içinde kapatma yeri mühürlü/imzalı olarak staj defteri kapağına içerden zımbalanarak bölüme teslim edilir. Açılma ibaresi olan staj sicil fişleri kabul edilmeyecektir.

8.        Staj Esnasında Yapılacak İşlemler:

Öğrenci, staj uygulama ilkelerinde belirtilen kriterlere uygun şekilde hazırladığı projeyi anlatan bir staj raporu hazırlamalıdır. Uygun formatta hazırlanan staj raporu ciltlendikten sonra, staj yapılan kuruma onaylatılmalı ve Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığına teslim edilmelidir.

a)      Staj raporu, günlük olarak yapılan projeler esas alınarak, projeyi açıklayan teknik rapor şeklinde hazırlanmalıdır.

b)      Ana metinler tükenmez ya da dolma kalemle doldurulur. Eklenecek tablo ya da bilgisayar çıktıları varsa bunlar ek dosya ile verilmelidir.

c)      Raporlarda pratik olarak gerçekleştirilmiş işler teknik bir dille anlatılmalı, ayrıca konuların teorik anlatımına değinilmelidir.

d)      Staj defterleri “el yazısı” ile doldurulmalıdır. Bilgisayar (veya daktilo) çıktıları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

e)      Aynı yerde (ve aynı zamanda) staj yapan öğrencilerin, staj defterlerinin aynı olmaması gerekmektedir. Aksi taktirde, stajlar kabul edilmez.

f)       Cumartesi günleri de staja devam eden öğrenciler, staj yapılan yerden Cumartesi günleri çalışıldığına dair bir dilekçe almalı ve bu dilekçeyi staj defterinin sonuna eklemelidir. Aksi durumda, hafta sonları yapılan staj günleri, toplam staj gününden çıkartılacaktır.

g)      Pazar günleri staj yapılamaz.

9.         Staj Sonrası Yapılacak İşlemler:

Staj sicil fişi ve staj raporunun ilgili kısımları staj bitiminde işletme tarafından gizli olarak doldurulur ve onaylanır. Kapalı ve onaylı zarf içindeki söz konusu belge işletme tarafından posta yoluyla (taahhütlü) veya öğrenci eliyle, ilan edilen tarihlerde Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na  ulaştırılmalıdır. Staj raporları da aynı tarihlerde Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmelidir.

10.       Stajların Değerlendirilmesi:

Staj komisyonu, staj raporundaki bilgilere, belgelere ve gerekli hallerde yapılan kontrol ve mülakata göre stajın kabulüne, yarısının (12 iş günü) veya tamamının (24 iş günü) reddine karar verebilir. Değerlendirme Fakülte staj esaslarında verilen tabloya uygun olarak yapılır. Bu tablo aşağıda verilmiştir.

 

Değerlendirme Kriterleri                                                                                                                                            Eksiklik Puanı
Kriter-1. Staj Devamsızlığı

                Toplam staj süresinin yarısından fazla devamsızlık                                                                                            100p

                Toplam staj süresinin 1/3’ ünden den fazla yarısından az bir süre devamsızlık                                          70p

                Toplam staj süresinin1/3’ ü kadar devamsızlık                                                                                                     40p
Kriter-2. Staj Defteri Formatının Uygun Olmaması                                                                                                            10p-30p
Kriter-3. Staj Defterinin Özgün Olmaması                                                                                                                            30p-50p
Kriter-4. Staj Konularıyla İlgili İçerik Yetersizliği                                                                                                             30p-70p
Kriter-5. Sicil Notlarında Düşüklük

                E-notu için                                                                                                                                                                       100p

                D-notu (her biri) için                                                                                                                                                     25p

                C-notu (her biri) için                                                                                                                                                     15p
Kriter-6. Mülakat Başarısızlığı                                                                                                                                                 30p

(Mülakat yapma, ilgili bölüm başkanlığının ve staj komisyonunun tasarrufundadır.)
Değerlendirme Esası: Yukarıdaki değerlendirme kriterleri çerçevesinde 100 ve üzeri eksiklik puanı alan öğrencinin ilgili stajı tamamen iptal edilir. Eksiklik puanı 50-100 arasında olan öğrencinin stajının yarısı iptal edilir. Eksiklik puanının 50’nin altında olması durumunda öğrencinin stajı kabul edilir.
 

Staja devam komisyon üyelerince iş yerine giderek veya telefon ederek öğrencinin devamını kontrol edilebilir.

Bölümümüzde staj değerlendirmeleri staj raporları üzerinden yapılmakta, komisyonun gerekli gördüğü durumlarda ise öğrenci mülakata çağrılarak değerlendirmeye mülakat dâhil edilmektedir.

Staj defterindeki imzaların eksikliği Fakülte staj esaslarında da belirtildiği gibi staj raporunun değerlendirilmeye alınmamasına neden olacaktır.

Staj değerlendirme sonuçları Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Stajı reddedilen öğrenci staj sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde ilgili bölüm başkanlığına itiraz edebilir.

Staj sonuçlarına yapılan itirazlar ilgili staj komisyonu tarafından incelenerek en geç15 (on beş) gün içerisinde karara bağlanır. Durum değişiklikleri, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

11.       Staj Defterinin İçeriği:

Staj Defteri: Öğrenci staj defterini el yazısı ile hazırlayacaktır. İlk sayfanın fotoğraflı olması gerekmektedir. Defterin her sayfası, stajı yaptıran (işi veren ve takip eden) mühendis tarafından kaşelenip imzalanmalıdır. Staj defteri staj yapılan kuruma onaylatılmalıdır.

Staj raporunun yazımı biçim yönünden düzenlenmesi aşağıdaki sıralamaya göre yapılır. Her bölüm için açıklayıcı bilgi ve örnekler aşağıda verilmiştir:

Dış  Kapak: Staj raporlarının kapağı standarttır. Staj raporu dış kapağı (ÖRNEK KAPAK) linkinde gösterildiği gibi düzenlenir. Kapak zemin rengi beyaz, yazılar ise siyah renkte olacaktır. 

Birinci Sayfa: Staj yerine ve öğrenciye ait bilgileri ihtiva eden bu sayfa tüm staj raporları için standarttır. Birinci sayfadaki bilgiler (ÖRNEK BİRİNCİ SAYFA) şeklinde düzenlenir.

İkinci Sayfa: Staj raporlarının ikinci sayfası stajda yapılan işin staj günlerine göre dağılımını, stajın toplam iş günü ve saatini göstermektedir. Ayrıca işyeri amirinin imzasını ve kaşeyi ihtiva etmektedir. İkinci sayfa (ÖRNEK İKİNCİ SAYFA) linkinden indirilerek bu formata uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Staj Raporları: Staj raporunun sayfaları çalışma konusu, tarih ve staj günü bilgilerini ihtiva etmektedir. Staja ait rapor formatı (ÖRNEK RAPOR) linkinden indirilerek bu formata uygun şekilde hazırlanmalıdır.


Copyright © 2011 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.