Doktora Düzeyi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ERÜ web sayfasından ilan edilen başvuru süresi içinde istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvururlar.

Başvuru koşulları ve belgeler

ERÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Erciyes Üniversitesi’ nde öğrenim gören öğrenciler, daha önce öğrenim gördüğü yüksek öğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu bazı derslerden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler, yurt dışında eğitim görebilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yıl içi çalışmaları (sınav, ödev, proje, sunum vb.) ve yıl sonu sınavları yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora derecesi alabilmek için öğrencilerin tez sınavında başarılı olması ve Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanların çalışma alanları çok geniştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel şirketlerde (yurt içi veya yurt dışında) yöneticilik pozisyonları da dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda Harita Mühendisi ünvanı ile olarak çalışabilirler. Ayrıca, kendi adlarına işyeri açabilir, serbest Harita Mühendisliği, müteahhitlik, müşavirlik yapabilirler. Üniversitelerde veya benzeri diğer araştırma ünitelerinde (Tübitak, AR-GE birimleri vb.) araştırmacı olarak çalışabilirler.

Program Yeterlilikleri

1- Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.

2- Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.

3- Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.

4- Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.

5- Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.

6- Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.

7- Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.

8- Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

9- Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.