Yüksek Lisans Düzeyi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ERÜ web sayfasından ilan edilen başvuru süresi içinde istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvururlar. Başvuru koşulları ve belgeler ERÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Erciyes Üniversitesi’ nde öğrenim gören öğrenciler, daha önce öğrenim gördüğü yüksek öğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu bazı derslerden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, Doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yıl içi çalışmaları (sınav, ödev, proje, sunum vb.) ve yıl sonu sınavları yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Tezli (Örgün) Yüksek Lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin tez sınavında başarılı olması ve Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanların çalışma alanları çok geniştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel şirketlerde (yurt içi veya yurt dışında) yöneticilik pozisyonları da dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda Harita Yüksek Mühendisi ünvanı ile çalışabilirler. Ayrıca, kendi adlarına iş yeri açabilir, serbest Harita Mühendisliği, müteahhitlik, müşavirlik yapabilirler. Üniversitelerde veya benzeri diğer araştırma ünitelerinde (Tübitak, AR-GE birimleri vb.) araştırmacı olarak çalışabilirler.

Program Yeterlilikleri

1- Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

2- Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

3- Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

4- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

5- Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

6- Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

7- Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

8- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

9- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

10- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

11- Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.

12- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

13- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.