Lisans Düzeyi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diplomasına sahip adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda veya Yüksek Öğretim Kurulu’nun kabul ettiği uluslararası sınavlarda belirli başarıyı gösteren adaylar, tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak, yerleştirilir. Öğrenci olma hakkı kazanan aday, üniversite tarafından ilan edilen süre içerisinde belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır.


Ayrıca Harita Mühendisliği Bölümüne; Meslek Yüksek okullarından mezun olan başarılı öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS ( Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları ile de öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenimlerin tanınması, dikey ve yatay (üniversite içi ve üniversiteler arası) geçişler, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında yapılmaktadır.

Öğrencilere önceki öğrenim programlarında aldıkları derslerle ilgili akademik dönem başında muafiyet değerlendirmesi ve/veya sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığı düşünülen öğrenciler veya yapılan sınavlarda başarı sağlayan öğrenciler ders programının ilk dört yarıyılında ilgili derslerden muaf olabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb sınavlar ile alınan sonuçlarla) kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Harita Mühendisliği lisans programında öğrencilerin başarıları ara sınav ve dönem sonu sınavları ile değerlendirilir. Ayrıca, ders niteliğine ve gerekliliğine göre ilave olarak ödev, alıştırma, proje uygulaması gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Sınavlar klasik sınav veya çoktan seçmeli sınav şeklinde olabilir. Ev ödevi ve proje değerlendirmelerinde yazılı sınav veya sözlü sınav ile performans değerlendirmesi yapılabilir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir.

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili hususlar Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilmiştir:

(1) Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı (0) sıfırdır.

(2) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

(3) Ham başarı puanı; dönem veya yıl sonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavların puan ortalamasının % 40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

(4) Ham başarı notları, birimlerin yaptıkları tercihe göre, esasları Senato tarafından belirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden biri kullanılarak veya yine birimler tarafından belirlenen mutlak not dönüşüm tabloları aracılığıyla belirlenir.

(5) Üniversitede kullanılan 4’lük sistem başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:


(6) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Harita Mühendisliği bölümü kapsamındaki tüm derslerini başarmış ve stajlarını tamamlamış olan öğrenci Harita Mühendisi ünvanını alır.

Dersten başarılı sayılmak için ders notunun CC ve üzerinde olması (veya FF, FD, DD ve DC notu olmaması) gerekir.

Öğrenciler mezuniyetleri için alması gereken bölüme girdikleri yıla ait müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, başarılan derslerde en az 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Bu koşullar bölüme yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler de için geçerlidir.

İstihdam Olanakları

Harita Mühendisliği bölümü mezunları, çeşitli özel sektör ve kamu kuruluşlarında çalışmak üzere istihdam edilmektedirler. Ayrıca birçok mezunumuz, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmekte ve üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyerlerine devam etmektedirler.

Mezunlarımız; mesleki faaliyetlere altlık oluşturacak yatay ve düşey kontrol ağlarının oluşturulması, yeryüzü hareketlerinin izlenmesi ve mühendislik yapılarının kontrolü için deformasyon ölçmeleri ve değerlendirilmesi, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, metro, tünel projeleri ve araziye uygulanması, uydulardan yararlanarak konum belirleme ve araç takip sistemleri, navigasyon, lazer tarama, uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları yardımıyla veri toplama ve işleme, yersel fotoğraflarla restorasyon faaliyetlerine altlık oluşturacak planların çizimi, çeşitli çalışmalara altlık oluşturacak büyük, orta ve küçük ölçekli sayısal (dijital) ve basılı topografik ve tematik haritaların üretimi, mekansal verilere ve haritalara ilişkin çeşitli multimedya, görselleştirme çalışmaları ve internet tabanlı sunumları, mobil cihazlar ve web için harita tasarımı, çeşitli konulara ilişkin mekansal veri tabanlarının ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalar, imar uygulamaları, kadastro çalışmaları, kamulaştırma, taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi, kentsel dönüşüm üzerine faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlarda çalışmaktadır.

Mezunlarımız Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İller Bankası, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, İl Özel İdareleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TCDD, BOTAŞ, TPAO, TEAŞ, MTA, GAP İdaresi, TKİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, İnşaat Şirketleri, Harita Mühendislik Büroları ve Şirketleri, Harita Üretim Şirketleri, Coğrafi Bilgi Teknolojisi Şirketleri, Bilişim, Yazılım ve Telekomünikasyon Şirketleri, Ölçme Teknolojisi Şirketleri, Havayolu Şirketleri, Madencilik Şirketleri, Doğalgaz Dağıtım Şirketleri, Taşınmaz Değerleme Şirketleri, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Bankalar, Üniversiteler gibi kurumlarda çalışmaktadırlar.

Programın MÜDEK üyesi olması sayesinde diplomaları Avrupa dahil birçok dünya ülkesinde geçerli olacağından yurt dışında çalışma olanakları mevcuttur.

Program Yeterlilikleri

PÇ 1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi;

    PÇ 1-1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.

    PÇ 1-2) Harita Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.

    PÇ 1-3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.

PÇ 2) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi;

    PÇ 2-1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

    PÇ 2-2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ 3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi;

    PÇ 3-1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

    PÇ 3-2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PÇ 4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

    PÇ 4-1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi.

    PÇ 4-2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ 5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi;

    PÇ 5-1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.

    PÇ 5-2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi,

    PÇ 5-3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi,

    PÇ 5-4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ 6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi;

    PÇ 6-1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.

    PÇ 6-2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

    PÇ 6-3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

PÇ 7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi;

    PÇ 7-1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, sunum yapabilme becerisi.

    PÇ 7-2) En az bir yabancı dil bilgisi.

    PÇ 7-3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.

    PÇ 7-4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.

    PÇ 7-5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

PÇ 8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

    PÇ 8-1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.

    PÇ 8-2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ 9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

    PÇ 9-1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.

    PÇ 9-2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ 10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

    PÇ 10-1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.

    PÇ 10-2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.

    PÇ 10-3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

PÇ 11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

    PÇ 11-1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.

    PÇ 11-2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Program Eğitim Amaçları

Programımızın eğitim amaçları, dış paydaşların görüşü ve araştırma üniversitelerinden biri olan üniversitemizle uyumlu olarak şu şekildedir:

1. Bölümümüz mezunları hem ulusal hem de uluslararası ölçekte güncel teknoloji kullanımına ve inovasyon temellerine dayalı mühendislik tekniklerini kullanarak haritacılık, kadastro uygulamaları, coğrafi bilgi sistemleri, İHA teknolojileri, mühendislik ölçmeleri ve bilişim teknolojileri alanlarında istihdam edilerek tasarım, ölçme, değerlendirme, projelendirme, analiz ve raporlama çalışmalarında görev alır.

2. Mezunlarımız mezuniyetlerini izleyen birkaç yıl içerisinde kamu ya da özel sektörde idareci konumuna yükselir.

3. Mezunlarımız yaşam boyu öğrenme ve sürekli iyileşmeyi benimsemiş biçimde ulusal ve uluslararası araştırma geliştirme projelerinde görev alır.

Programın mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri tanımlayan genel ifadelerdir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Bölümümüz eğitim öğretim dili Türkçe olup, hazırlık sınıfı eğitimi isteğe bağlıdır. Hazırlık programı süresi, 4 yıllık öğretim süresine dâhil değildir.

2. Dersler 1 eğitim öğretim yılında güz ve bahar dönemi olarak 2 dönemde okutulmaktadır.

3. Harita Mühendisliği öğrencisi, ilgili mühendislik programından mezun olabilmek için eğitim öğretimi süresince her biri 24 (yirmidört) işgününden oluşan 2 adet staj yapmakla yükümlüdür. Stajlar eğitim-öğretim dönemlerini kapsayan süreler dışında güz ve bahar yıl sonu sınavlarını takip eden zaman dilimlerinde (yaz dönemi ve dönem arası), Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. İlk stajın yapılabilmesi için, öğrencinin kendi bölüm programı çerçevesinde en az 4 yarıyıl süre ile ders almış olması gerekmektedir. Stajlar yükseköğretim kurumunun bulunduğu il (Kayseri) dışında ve yurt dışında da yapılabilir.

4. Ders uygulamalarında kullanılan sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri için ücret alınmamaktadır.

5. Bölümümüz Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsü Mühendislik Fakültesi'nde bulunmaktadır.

6. Bölümümüzde gerçekleştirilen staj ve uygulama eğitimleri sırasında öğrencilerden ayrıca ücret alınmamaktadır.

7. Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı mevcut değildir.