Komisyonlar
Yönetim
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Talha TAŞKANAT
Fotogrametri Anabilim Dalı Başkanı
Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı
Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı Başkanı
Kartoğrafya Anabilim Dalı Başkanı
Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Başkanı
Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Başkanı
Kalite ve Akreditasyon Komisyonu (KAK)
Görevleri 1-Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan Bölümün misyon, vizyon, eğitim amaçları, stratejik amaç ve hedefleri taslağını değerlendirerek Akademik Bölüm Kurulu’na sunmak. 2-Eğitim Komisyonu’nun hazırladığı program çıktıları taslağını inceleyerek Akademik Bölüm Kurulu’na sunmak. 3-Kalite Güvence sistemini tanımlamak ve PUKÖ döngüsü ile ilgili düzenlemeleri yapmak. 4-Komisyonlardan gelen raporları incelemek, bu raporların Akademik Bölüm Kurulunda tartışılması, olgunlaştırılması ve geri beslemede kullanılmasını sağlamak. 5-Bölüm akademik takvimine göre en az her eğitim-öğretim dönemi sonunda toplanmak, komisyonlardan bilgileri her eğitim öğretim yılı sonunda periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak. 6-Tüm çalışmalara ait arşiv oluşturmak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak. 7-Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Abdurrahman EYMEN
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN
Doç. Dr. Ümit Haluk ATASEVER
Doç. Dr. Bülent BOSTANCI
Dr. Öğr. Üyesi Talha TAŞKANAT
Arş. Gör. Dr. Nihal TEKİN ÜNLÜTÜRK
Arş. Gör. Berra Nur ŞEN
Eğitim Komisyonu
Görevleri 1-Üniversite ve Fakültenin misyonu, vizyonu ve stratejik planı ile uyumlu olarak Bölümün misyon ve vizyonu, stratejik amaç ve hedeflerini, lisans/lisansüstü eğitim amaçları taslağını; sürekli iyileştirme kapsamında paydaş geri bildirimleri (danışma kurul toplantıları, odak grup toplantıları) ve ilgili anketleri (işveren, mezun) dikkate alarak hazırlamak/güncellemek ve Bölüm Kalite ve Akreditasyon (KAK) Komisyonu’na sunmak. 2-MÜDEK lisans/lisansüstü program çıktılarına uygun olarak lisans/lisansüstü program çıktıları taslağını hazırlayarak KAK’a sunmak. 3-Kalite Güvence Sistemi kapsamında Eğitim-Öğretim PUKÖ döngüsünü oluşturmak, takvime bağlı olarak faaliyet sorumluları ve görevlerini tanımlamak. 4-Ders-Program Çıktısı matrisini oluşturmak/güncellemek ve KAK’a sunmak. 5-Lisans/lisansüstü eğitim programı güncellemesi çalışmalarını yapmak ve taslağı hazırlayarak KAK Komisyonu’na sunmak. 6-Eğitim planı ve uygulanmada kullanılan ölçme değerlendirme yöntemlerini güncelleyerek oluşturduğu taslağı rapor olarak KAK’a sunmak. 7-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak. 8-Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak. 9-Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak. Ölçüt 1. Öğrenciler, Ölçüt 2. Program Eğitim Amaçları, Ölçüt 3. Program Çıktıları, Ölçüt 4. Sürekli İyileştirme, Ölçüt 5. Eğitim Planı, Ölçüt 6. Öğretim Kadrosu, Ölçüt 7. Altyapı, Ölçüt 8. Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar, PÇ3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. PÇ8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Ümran KÖYLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Talha TAŞKANAT
Prof. Dr. Abdurrahman EYMEN
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN
Doç. Dr. Bülent BOSTANCI
Mezuniyet Komisyonu
Görevleri 1-Mezunlar veri tabanını oluşturmak ve güncel tutmak. 2-İşveren ve mezun anketlerini uygulamak, değerlendirmek ve iyileştirme raporlarını hazırlayarak Eğitim Komisyonu’na sunmak. 3-İşveren ve mezun anketlerinin değerlendirmelerine göre iyileştirme raporlarını hazırlamak ve KAK’a sunmak. 4-Mezunlar ve dış paydaşlarla iletişim sağlamak, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak faaliyetleri Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu ile planlamak. 5-Mezunlar buluşması toplantılarını planlamak. 6-Mezunlarla iletişim için grup kurmak ve bu grup ile koordinasyonu sağlanmak ve gerekli desteği vermek. 7-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak. 8-Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak. 9-Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Bülent BOSTANCI
Arş. Gör. Berra Nur ŞEN
Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu
Görevleri 1-İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantıların düzenlenmesini planlamak ve uygulamak 2-Kültürel ve sosyal etkinlikler ile teknik geziler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere ait bilgi ve belgeleri gerektiğinde sunulmak üzere dosyalamak. 3-Üniversitenin veya farklı kurum/kuruluşların düzenlediği her türlü teknik ve sosyal etkinlikleri Bölüm web sayfasından duyurmak. 4-Öğrencilerin Kariyer Günleri ve TÜBİTAK 2209 projeleri gibi bilimsel etkinliklere katılımlarını planlamak. 5-Etkinlik anketini oluşturmak/güncellenmek. 6-Her etkinlik için etkinliğe katılım listelerinin oluşturmak, Etkinlik Anketini uygulamak, anketleri değerlendirmek ve rapor olarak Eğitim Komisyonuna sunmak. 7-Her yıl güz döneminin ilk iki haftası içinde birinci sınıf öğrencilerine Bölümü tanıtmak üzere oryantasyon toplantısı düzenlemek. 8-Bölümü tanıtıcı faaliyetleri düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde yer alınmasını sağlamak. 9-Bölüm tanıtım videosu ve sunusu hazırlamak, güncelliğini sağlamak. 10-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak. 11-Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak. 12-Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Ümran KÖYLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Talha TAŞKANAT
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
Staj Komisyonu
Görevleri 1-Öğrenci staj faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi için gerekli Staj Sistemi esaslarını ilgili çerçeve mevzuat dâhilinde belirlemek ve KAK'a sunmak. 2-Staj sistemi aşamalarını yürütmek. 3-Staj yerleri ile öğrenciler arasındaki iletişimi sağlamak. 4-Staj anketleri oluşturmak/güncellemek ve uygulamak. 5-Staj Anketlerini değerlendirmek ve iyileştirme raporlarını hazırlayarak Eğitim Komisyonu’na sunmak. 6-İş ve staj ilanlarını, kariyer ile ilgili fırsatları tüm öğrencilere duyurmak ve başvuru imkanını sağlamak. 7-Öğrencilere Üniversite Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerini duyurmak ve yönlendirmek. 8-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak. 9-Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak. 10-Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Talha TAŞKANAT
Arş. Gör. Dr. Nihal TEKİN ÜNLÜTÜRK
Arş. Gör. Berra Nur ŞEN
Bilişim Komisyonu
Görevleri 1-Tüm bölüm faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi için gerekli bilişim altyapısını kurmak, yönetmek ve güvenliğini sağlamak. 2-Bölüm web sayfasını tasarlamak ve güncelliğini sağlamak. 3-Üniversite web sayfasını takip ederek, öğrenci ve öğretim üyelerini ilgilendiren duyuruları Bölüm Başkanlığı ile görüşerek Bölüm web sayfasında duyurmak. 4-Diğer komisyonlar ile birlikte çalışarak taleplerini karşılamak ve gerekli çalışmaları yürütmek. 5-Toplantı, seminer, sempozyum vb. bilimsel ve sosyal etkinliklerle ilgili duyuruları ve haberleri web sayfasında ilan etmek. 6-Anketleri bölüm web sayfasında dijital olarak yapılmasını sağlamak. 7-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak. 8-Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak. 9-Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Dr. Nihal TEKİN ÜNLÜTÜRK
Arş. Gör. Berra Nur ŞEN
Veri Toplama ve Değerlendirme Komisyonu
Görevleri 1-Bölüm anketlerinin oluşturulması ve güncellenmesini ilgili komisyonlarla birlikte sağlamak. 2-Yeni öğrenci, yeni mezun, takım çalışması, vd. anketlerin takvime bağlı olarak uygulanmasını sağlamak ve Eğitim Komisyonu’na rapor olarak sunmak. 3-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak. 4-Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak. 6-Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Dr. Nihal TEKİN ÜNLÜTÜRK
Arş. Gör. Berra Nur ŞEN
Uluslararasılaşma ve Değişim Programı Komisyonu
Görevleri 1-Öğrencilerin ulusal ve uluslararası hareketlilik (Erasmus+ Değişim Programı, Farabi Değişim Programı, Mevlana Değişim Programı, vd.) programlarına başvurularını teşvik edecek çalışmalar yapmak. 2-Yurtiçi ve yurtdışından Bölümü ziyaret edecek misafir öğretim elemanlarının ziyaretleri ile ilgili süreçleri takip etmek ve gerekli işlemleri gerçekleştirmek. 3-Bölümün misyon ve vizyonuna uygun yeni ikili anlaşmaların yapılmasına katkı sağlamak, süresi biten ikili anlaşmaların yenilemesi için Üniversite Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ile koordineli çalışmak. 4-Erasmus+ Değişim Programı Farabi Değişim Programı, Mevlana Değişim Programından faydalanmak isteyen öğrencileri ilgili mevzuattan (yönetmelik ve yönerge)haberdar etmek, yönlendirmek ve Üniversite Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ile iletişimini sağlamak. 5-Değişim programlarından yararlanarak giden öğrencileri, Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından yapılan tanıtım günleri hakkında bilgilendirmek. 6-Değişime programlarına başvuru yapan gelen ve giden öğrencilerin öğrenim anlaşmalarının hazırlanmasına Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ile iletişim halinde çeşitli akademik destek sağlamak. 7-Değişim programları kapsamında yararlanan giden ve gelen öğrenci/öğretim elemanları ve gidilen kurumlara yönelik Üniversitemizin uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağlayacak şekilde “Uluslararasılaşma Anketleri” oluşturmak, uygulamak, değerlendirmek ve iyileştirme raporları hazırlayarak Eğitim Komisyonuna sunmak. 8-Değişim programlarından giden ve gelen öğrenci/öğretim elemanları faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme etkinliği yapılmasını planlanmak, Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu ile uygulamak. 9-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak. 10-Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak. 11-Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Bülent BOSTANCI
Arş. Gör. Berra Nur ŞEN
Altyapı Komisyonu
Bu komisyonun görevi; Bölümün alt yapı envanterini tutmak, programın alt yapısının MÜDEK ölçütlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları alt yapı uygunluğu veya gereksinimi açısından değerlendirmek ve görüş belirtmektir. Komisyon aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Talha TAŞKANAT
Arş. Gör. Berra Nur ŞEN
Uyum Komisyonu (İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu)
Görevleri 1-Yatay geçiş, merkezi yerleştirme yatay geçiş, dikey geçiş ile gelen öğrencilerin uyumunu yapmak. 2-Çift anadal ve yandal ile gelen öğrencilerin uyumunu yapmak. 3-Yabancı uyruklu öğrencilerin uyumunu yapmak. 4-Uyum konularına yönelik politikaların belirlenmesi için öneriler geliştirmek. 5-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Dr. Nihal TEKİN ÜNLÜTÜRK
Arş. Gör. Berra Nur ŞEN
Aktif Sınıf Danışmanlıkları
Aktif sınıf danışmanlarının görevi, eğitimin her aşamasında harita mühendisliği bölümü öğrencilerine ders seçimleri konusunda yardımcı olmak, öğrencilerin sorunlarına çözüm üretmek ve onlara yol göstermektir.
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Ümran KÖYLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Talha TAŞKANAT
Arş. Gör. Dr. Nihal TEKİN ÜNLÜTÜRK
Prof. Dr. Abdurrahman EYMEN
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK
Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN
Doç. Dr. Bülent BOSTANCI
İdari ve Mali İşler Komisyonu
Bu komisyonun görevi bölümün akademik, altyapı vb. çeşitli ihtiyaçları ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek ve Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları idari ve mali açıdan değerlendirmektir.
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Talha TAŞKANAT
Doç. Dr. Bülent BOSTANCI
Tez Komisyonu
Bu komisyonun görevi lisans 4. sınıf öğrencilerinin tez çalışmalarının koordinasyonunu sağlamaktır.
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Talha TAŞKANAT
Arş. Gör. Dr. Nihal TEKİN ÜNLÜTÜRK
Arş. Gör. Berra Nur ŞEN